Receiving new equipment 2020.12.22

VIZULO Ltd. recieved equipment of experimental technology and finished the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO ”” (No. 1.2.1.4/18/A/041).

SIA VIZULO saņēma eksperimentālās tehnoloģijas iekārtas un pabeidza projektu ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041).